+385 98 13 13 259 sanctamariaregina@gmail.com

Turistička agencija Sancta Maria Regina P&A j.d.o.o.
Mrkšina 12,  10020 Zagreb, Hrvatska
Voditelj poslova: Dijana Anđelica Bauman
Radno vrijeme: pon – pet 09 -17 h
ID KOD: HR-AB-01-081090301

OIB: 52739787699

Telefoni:
+385  98 1313 259,  + 385 91 6217 146, + 39 327 540 4346

Fax:  + 385 (0) 1 5807-217

e-mail: sanctamariaregina@gmail.com

Podaci za uplatu
IBAN: HR7424840081135030452
SWIFT: PBZGHR2X (za inozemne uplate)
Model: 00
Poziv na broj: Vaš OIB
Svrha uplate: Naziv aranžmana i Vaše prezime

Sancta Maria Regina P&A turistička agencija j.d.o.o.

Mrkšina 12

10020 Zagreb

SJEDIŠTE: Zagreb, Mrkšina 12

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 09-17 sati

Telefoni: +385 (0) 98 1313 259,  (0) 91 6217 146, +39 327 540 4346

Voditelj poslova: Dijana Anđelica Bauman

Nastupa u svojstvu stalno i u punom radnom vremenu zaposlenog voditelja poslova.

Ovlaštena je za praćenje poslovanja turističke agencije sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Djelatnost turističke agencije podliježe nadzoru Državnog inspektorata, područni ured Zagreb

Porezni obveznik upisan je u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu  pod matičnim brojem  MBS:4708822 temeljem rješenja navedenog suda Tt-17/14503-2.

Temeljni kapital: 10,00  kn uplaćen u cijelosti. Direktor: Dijana Anđelica Bauman

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Naziv voditelja obrade: Sancta Maria Regina P&A turistička agencija j.d.o.o.

Adresa: Mrkšina 12, 10020 Zagreb

OIB: 52739787699

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, Sancta Maria Regina P&A turistička agencija j.d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga, zaposlenika i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti osobnih podataka te se u skladu s tim traži

Ova privola predstavlja pravnu osnovu za prikupljanje i obradu podataka ispitanika te se smatra dobrovoljnim, informiranim i nedvosmislenim izražavanjem želja ispitanika kojom on izjavom  ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Vrste podataka koji se prikupljaju i obrađuju:  Podaci koji se prikupljanju i obrađuju su sljedeći: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, kontakt broj telefona i/ili mobitela, kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa), podaci iz osobne iskaznice i putovnice, podaci o bankovnom računu i broju kartice, podaci iza isplatu odštetnog zahtjeva za osiguravajuću kuću kao i prateća zdravstvena dokumentacija.

Svrha prikupljanja i obrade podataka: Navedeni osobni podaci ispitanika, sukladno pravima i obvezama Zakona o pružanju usluga u turizmu te ugovornim obvezama koje proizlaze iz turističke djelatnosti, koriste se isključivo za potrebe pojedinog projekta (putovanja) baziranog na međusobnim ugovorima.

Trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka: Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci ispitanika, voditelj obrade je u pojedinim slučajevima obvezan čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni.

Obveze voditelja obrade prema ispitaniku: Voditelj obrade podataka obvezan je na temelju podnesenog pisanog zahtjeva ispitanika na gore naznačenu adresu voditelja obrade podataka istom omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njemu, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ga s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.

Prosljeđivanje podataka trećim osobama: Osobni podaci ispitanika prosljeđuju se trećim osobama (osiguravajućim kućama, hotelima, avionskim kompanijama, turističkim agencijama i ostalim trećim osobama ovisno o potrebi, odnosno tipu putovanja) koje sudjeluju u organizaciji i realizaciji putovanja te u tu svrhu koriste osobne podatke ispitanika.

Prava ispitanika: Ispitanik ima pravo na pristup osobnim podacima. Voditelj obrade dužan je na temelju pisanog zahtjeva ispitanika informirati ispitanika o osobnim podacima koje obrađuje o njima.

Ispitanik ima pravo na ispravak netočnih podataka. Voditelj obrade podataka dužan je ispitaniku omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka kada je utvrđeno da prikupljeni osobni podaci nisu ispravni ili je došlo do promjene osobnih podataka.

Ispitanik ima pravo na brisanje osobnih podataka kada osobni podaci ispitanika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, kada ispitanik povuče privolu kao pravni temelj za obradu osobnih podataka, kada ispitanik uloži prigovor na obradu podataka, kada su osobni podaci nezakonito obrađeni, kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka.

Ispitanik ima pravo na ograničenje obrade podataka. Voditelj obrade podataka dužan je osigurati ograničenje obrade podataka u slučajevima kada ispitanik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ili kada ispitanik uloži prigovor na obradu osobnih podataka.

Povlačenje privole: Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući ovu privolu. U tom slučaju, voditelj obrade podataka dužan je odmah prestati s obradom podataka, odnosno obrisati ili osobne podatke učiniti anonimnim, osim ako postoji neka druga pravna osnova obrade osobnih podataka.

Potpisom ove privole ispitanik izjavljuje da je upoznat sa svrhom prikupljanja osobnih podataka koji se na njega odnose, da je upoznat s identitetom voditelja obrade osobnih podataka, da dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje osobne podatke, da preuzima obvezu obavijestiti voditelja obrade podataka o svakoj promjeni osobnih podataka.

Potpisom i pečatom ove privole voditelj obrade podataka obvezuje se čuvati osobne podatke ispitanika i raspolagati njima u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka i određenjima iz ove privole.

Potpis i pečat voditelja podataka

_____________________________

Potpis Ispitanika

__________________________

Mjesto i datum,___________________.

 

Ova privola daje se na potpis svakom putniku ili zakonskom zastupniku vezanom za ugovor o putovanju.

 

PRIGOVORI

Sukladno Čl. 10. st. 3. NN 41/14  Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo na kvalitetu naših usluga te pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi na slijedeći način i to u roku od 8 dana od pružene usluge ili putovanja.

Adresa:

Turistička agencija Sancta Maria Regina P&A j.d.o.o., Mrkšina 12, 10 020 Zagreb, Hrvatska

ili putem e-maila: sanctamariaregina@gmail.com

Odgovor na Vaš prigovor dobit ćete u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora. Kako bi se dobio odgovor, molimo podnositelja prigovora da navede sve točne podatke: ime i prezime, OIB, te adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

Sancta Maria Regina P&A turistička agencija j.d.o.o.

Mrkšina 12, 10020 Zagreb

e-mail: sanctamariaregina@gmail.com

+385 (0) 098 1313 259

+385 (0) 091 6217 146

+39  327 540 43 46