+385 98 13 13 259 sanctamariaregina@gmail.com

Opći uvjeti turističke agencije SANCTA MARIA REGINA P&A j.d.o.o.

UVOD

Ovi uvjeti putovanja sastavni su dio programa turističkih aranžmana, a time i Potvrde o uplati i Ugovora o organiziranom turističkom aranžmanu (u daljnjem tekstu Ugovor) sklopljenog između putničke agencije Sancta Maria Regina P&A j.d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) i korisnika usluge odnosno osobe koja poduzima putovanje (dalje u tekstu: Putnik), odnosno ugovaratelja putovanja koji sklapa ugovor s Agencijom u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj). Svi termini koji se spominju u ovim Općim uvjetima, a počinju velikim slovom imaju značenje kakvo im je dano u ovoj točki Općih uvjeta. Sve rezervacije su podložne ovim Općim uvjetima putovanja. Svi podaci i uvjeti u ovim Općim uvjetima obvezuju Agenciju i Ugovaratelja/Putnika, osim ukoliko Ugovorom ne odrede drugačije.

PRIJAVE I REZERVACIJE: 
Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnici Agencije, preko ovlaštenih posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, emailom, telefonom ili preko Interneta. Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime Putnika potvrđuje da za sve osobe imenovane u rezervaciji vrijede ovi Uvjeti putovanja te da je ovlaštena te Uvjete prihvatiti u ime svih putnika navedenih u rezervaciji.

Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime drugih Putnika uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa putovanja potvrđuje da je upoznata s činjenicom da se uplata odnosi na sve putnike na toj rezervaciji, te da se uplaćeni iznos raspoređuje jednako na sve putnike na toj rezervaciji ukoliko nije drukčije definirano Ugovorom i potvrdom uplate, odnosno pisanim putem prije same uplate ili neposredno nakon nje. Osoba koja je izvršila rezervaciju u ime drugih putnika, dužna je obavijestiti sve putnike na toj rezervaciji o sadržaju Ugovora o putovanju, kao i ovih općih uvjeta.

Ugovaratelj/Putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organizaciju i realizaciju putovanja. Agencija imao pravo zatražiti i zadržati preslike dokumenata ukoliko je to potrebno za realizaciju putovanja. U slučaju da Ugovaratelj/Putnik ne dostavi tražene podatke u roku i na način kako je Agencija navela, smatra se da je odustao od Ugovora. Ugovaratelj /Putnik odgovoran je za svu štetu koja za njega ili Agenciju nastane zbog davanja netočnih i/ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata. U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma ili imena putnika plaća se prema važećim cjenicima i pravilima kompanija.

Na temelju primljene prijave Agencija će Ugovaratelju/Putniku ponuditi Ugovor koji se smatra zaključenim i obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, email, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kada Agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu.

Za potvrdu rezervacije Ugovaratelj/Putnik dužan je izvršiti uplatu akontacije od minimalno 30% ukupne cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 14 dana prije početka putovanja (osim ako u programu nije drukčije navedeno) ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ako Ugovaratelj/Putnik ne uplati preostali iznos aranžmana u predviđenom roku, smatrat će se da je odustao od rezervacije te će se Agencija ravnati prema uvjetima otkaza putovanja od strane Putnika.Uplaćena akontacija uračunat će se u cijenu putovanja. Ako Agencija nije u mogućnosti potvrditi rezervaciju po kojoj je uplaćena akontacija, uplaćeni iznos na ime akontacije vratit će uplatitelju u cijelosti.

Prihvaćanjem ponude i izvršenjem uplate (djelomičnog ili cjelokupnog iznosa) Ugovaratelj/Putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem aranžmana i programom putovanja, kao i ovih Općih uvjeta, te da ih u cijelosti prihvaća. Rezervacija će biti dovršena i valjana tek kad ju Agencija potvrdi i pošalje račun Ugovaratelju/Putniku ili ovlaštenom posredniku preko kojeg je Ugovaratelj/Putnik izvršio rezervaciju. Nijedan Ugovor nije valjan bez novčanog pologa, odnosno izvršenja djelomične ili cjelokupne uplate, bez čega se niti potvrda o uplati niti račun kojim se potvrđuje rezervacija neće izdati.

Za “rezervacije na fiksni upit” (pojedini aranžmani kod kojih je moguća samo obvezujuća rezervacija) uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije na fiksni upit bez izvršene uplate. Ako Ugovaratelj/Putnik  ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, Agencija će zadržati uplaćeni iznos za pokriće troškova rezervacije. Ukoliko Agencija nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, kompletan iznos uplate bit će vraćen Ugovaratelju/Putniku.

CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA:

Cijene aranžmana su objavljene u kunama i vrijede od trenutka objave. Cijene aranžmana su promjenjive tijekom vremena i podložne različitim akcijama s ciljem popunjavanja preostalih slobodnih mjesta. Cijene aranžmana nakon rezervacije, ugovaranja putovanja i uplate aranžmana su fiksne i ni na koji način nisu podložne promjenama osim u slučaju izmjene sadržaja samog aranžmana. Uplatom putovanja Ugovaratelj potvrđuje da je upoznat s činjenicom da se cijena za druge putnike može mijenjati slijedom naknadnih akcija i promocija koje utječu na cijenu. Informativne cijene ulaznica i drugih doplata na licu mjesta objavljene na stranicama (koje su samo informativne prirode) ne moraju odgovarati cijenama na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi, koje su promjenjive prirode, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.

Sadržaj aranžmana, odnosno cijena aranžmana uključuje ono što je Agencija navela u programu putovanja. Cijena aranžmana, ako Ugovorom nije drugačije određeno, u pravilu uključuje usluge prijevoza, smještaja, troškove organizacije putovanja i obvezna zakonska osiguranja (odgovornost i jamčevina). Ukoliko je specifično navedeno u segmentu “Cijena uključuje”, cijena može sadržavati uslugu i trošak stručnog lokalnog vodiča, dodatne obroke, izlete i sl.. Cijena aranžmana u pravilu ne uključuje, osim ako nije drugačije ugovoreno: pristojbe zračnih luka, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte i znamenitosti koji se posjećuju, boravišnu pristojbu, dodatne obroke koji nisu navedeni kao uključeni u cijenu, izlete koji nisu navedeni u segmentu “Cijena uključuje”, a u programu putovanja su specifično navedeni kao “izlet”, te sve neobavezne sadržaje. Dodatne i posebne usluge (kao na primjer: transferi, dodatni obroci, posebna prehrana,fakultativni izleti, stručno lokalno vođenje, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, doplata za jednokrevetnu sobu i dr. ) uključene su u cijenu aranžmana samo ako je to izričito navedeno u programu u segmentu “Cijena uključuje”, inače ih je Ugovaratelj/Putnik dužan naglasiti te naručiti i doplatiti prilikom prijave. Fakultativne i posebne usluge koje Putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se pratitelju putovanja ili predstavniku organizatora u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge, te Agencija ne snosi odgovornost za tu uslugu, bez obzira na asistenciju u pribavljanju iste. Za doplate na licu mjesta cijene objavljene u programu putovanja su informativnog karaktera i podložne promjeni.

Agencija pridržava pravo povećanja ugovorene cijene aranžmana u slučaju ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promjene valutnog tečaja ili do povećanja cijene usluga koje čine aranžman, a osobito povećanja cijena prijevoza, uključujući gorivo, cestarinu i sl., povećanja cijena smještaja i tarifa prijevoznika. Agencija može o promjeni cijene Ugovaratelja/ Putnika izvijestiti pismeno ili usmeno. Ugovaratelj/Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10% (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju da Ugovaratelj/Putnik raskine Ugovor zbog povećanja cijene manje od 10% od ukupne cijene aranžmana, tada se primjenjuju uvjeti otkaza od strane Ugovaratelja/ Putnika. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% Ugovaratelj/Putnik ima pravo odustati od aranžmana, bez ikakve nadoknade štete, ukoliko to pismenim putem priopći Agenciji u roku od 3 dana od primljene obavijesti. Ako svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju avio karata, zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni do dana izdavanja avio karte. U slučaju porasta zrakoplovnih pristojba, Ugovaratelj/Putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni.

KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJA, LOKACIJA I USLUGE:

Ponuđeni smještajni kapaciteti unutar programa opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Naglašavamo kako se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Prehrana, komfor i druge usluge u ponudi hotela/apartmana su pod nadzorom mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su izuzetno različiti i nisu usporedivi. Lokacija hotela koja može biti navedena na internet stranicama Agencije može biti definirana u kilometrima udaljenosti od središta grada (pri čemu se središte grada definira kao područje maksimalno 2 km od glavnog gradskog trga) ili u minutama trajanja putovanja do središta grada (pri čemu se podrazumjeva udaljenost u minutama vožnje dostupnim oblikom javnog prijevoza kako je definirano aplikacijom “Google Karte”). Agencija će putnike u završnoj obavijesti (koja se šalje na email najkasnije dva kalendarska dana prije polaska) obavijestiti o točnom hotelu gdje će biti smješteni, a svi prigovori na kategorizaciju ili lokaciju hotela moraju agenciji biti dostavljeni prije samog polaska – naknadni prigovori, nakon što putnik iskoristi pruženu uslugu smještaja, neće se uvažavati. Usluga doručka, ukoliko je ugovorena, izuzetno se može razlikovati ovisno o destinaciji, običajima i samoj razini kvalitete te usluzi pojedinog hotela, te Agencija ni u kojem slučaju ne preuzima odgovornost za kvalitetu ili sadržaj doručka. Agencija zadržava pravo promjene hotela, pod uvjetom da osigura hotel u istoj ili višoj kategorizaciji.

SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ukoliko Ugovaratelj/Putnik nije izričito ugovorio sobu, apartman ili kabinu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u objektu opisanom u programu putovanja. Ukoliko nije drukčije ugovoreno smještaj se podrazumjeva u dvokrevetnim sobama sa odvojenim ili bračnim krevetom. Putnik je dužan pridržavati se pravila smještajnih jedinica u pogledu vremena početka korištenja soba, apartmana, kabina i sl., te vremena njihovog napuštanja, u protivnom Putnik sam snosi eventualne dodatne troškove. Ulazak u smještajnu jedinicu najčešće je moguć između 14 i 20 sati, a ista se obično mora napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za pojedini smještajni kapacitet u programu nije određeno drugačije. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, a koji se ne podudara s propisanim vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Agencija će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljeni Ugovarateljev/Putnikov dodatni zahtjev za smještajem (opremljenost sobe, orijentacija sobe, kat, boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić  i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva niti iznos doplate ukoliko je ista određena od strane smještajnog objekta. Ako Putnik ugovori trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, naglašavamo kako hotel može dodjeliti dvokrevetnu sobu s dodatnim ležajem namjenjenim za smještaj treće osobe, a kvaliteta i forma dodatnog ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Agencija ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete dodatnog ležaja, te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga ne može biti predmetom prigovora. Ugovaratelj/Putnik zaključenjem Ugovora potvrđuje suglasnost i da vlastitom voljom u potpunosti prihvaća objavljenu ponudu i program sa svim svojim elementima, i odriče se svake daljnje primjedbe i reklamacije.

OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga opisanih programom putovanja i o izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna Putniku pružiti sve usluge navedene u programu putovanja, te izdati odgovarajuću dokumentaciju za uplaćeno putovanje. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, vremenske nepogode, intervencije nadležnih vlasta, prometne nezgode i slično), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Agencija nije dužna podmiriti dodatne troškove Putnika. Agencija nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta. Agencija nije odgovorna za eventualne pogreške koje nastanu prilikom objave programa putovanja.

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan doći na vrijeme za polazak na putovanje, a najkasnije 10 min. prije zakazanog polaska. Ukoliko Putnik ne dođe do zakazanog vremena polaska Agencija ima pravo započeti putovanje bez tog Putnika. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda i pravila ponašanja u smještajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, rezidencije, privatni smještaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne ugrožavati redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja. U slučaju nezadovoljstva Putnik je dužan navedeno nezadovoljstvo iskazati isključivo i jedino Pratitelju putovanja i to na diskretan način da se ne narušava komfor drugih putnika. Agencija, odnosno pratitelj putovanja učiniti će razumno moguće da se nezadovoljstvo putnika otkloni ukoliko to bude moguće bez negativnog utjecaja na druge putnike, predviđenu satnicu ili program putovanja. Ako Putnik na bilo koji način narušava komfor drugih putnika ili ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, Agencija osim prava na punu naknadu materijalne i nematerijalne štete ima pravo prekinuti putovanje za tog Putnika, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika. Ako je u tom slučaju Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. Putnik će odgovarati za svaku štetu koju pretrpe Agencija, prijevoznik ili pružatelj usluga uključeni u paket aranžman koja bi bila posljedica Putnikova propusta da se ponaša u skladu sa svojim obvezama.

Putnik je dužan posjedovati  valjane  putne isprave,  poštivati  carinske i devizne propise države u koju ide i država kroz koje prolazi. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja propisa od strane Putnika, Agencija ima pravo nastaviti putovanje bez Putnika, a sve nastale troškove snosi sam Putnik. Putnik je dužan podmiriti  troškove aranžmana u skladu s ovim uvjetima.

Ponašanje Putnika ne smije ugroziti niti narušavati sigurnost, mir i udobnost drugih putnika u grupi. Agencija zadržava diskreciono pravo da odbije ukrcaj svakom Putniku koji ugrožava ili narušava sigurnost i/ili udobnost ostalih putnika. Putnik je dužan pridržavati se naputaka i surađivati s predstavnikom Agencije. U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, Ugovaratelj/ Putnik odgovara Agenciji za učinjenu štetu.

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA / PUTNIKA

Otkaz rezervacije/putovanja mora se poslati ili dostaviti Agenciji u pisanom obliku.

Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će Agencija naplatiti kako bi pokrila gubitke pretrpljene zbog otkaza rezervacije, prema slijedećoj ljestvici:

Europska putovanja
do 45 dana prije polaska – 30% cijene aranžmana
45 do 30 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana
29 do 22 dana prije polaska – 60% cijene aranžmana
21 do 15 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana
14 do 0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmana
nakon polaska i “no show” – 100% cijene aranžmana

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika

do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana

29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene aranžmana

Krstarenja

do 46 dana prije polaska 10% cijene aranžmana

45-31 dana prije polaska 25% cijene aranžmana

30-16 dana prije polaska 50% cijene aranžmana

15-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana

7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Najam luksuznih vila i seoskih imanja

do 56 dana prije polaska 30% cijene aranžmana

55-43 dana prije polaska 50% cijene aranžmana

42-29 dana prije polaska 65% cijene aranžmana

28-16 dana prije polaska 90% cijene aranžmana

16-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. U slučaju da Ugovaratelj/ Putnik otkaže putovanje zbog vremenskih uvjeta, Agencija će primijeniti gore navedenu ljestvicu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska. U slučaju otkazivanja putovanja kojeg je dio prijevoz zrakoplovom i/ili brodom, uvjeti povrata novčanih sredstava definirani su uvjetima i pravilima zračnog prijevoznika odnosno brodara. Usmeni otkaz Ugovaratelj/ Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom, telefaksom ili emailom. Ako Ugovaratelj/ Putnik ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ukoliko 21 dan prije polaska na put Ugovaratelj/ Putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Agencija smatra da je Ugovaratelj/ Putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.

PUTNA DOKUMENTACIJA

Putnom dokumentacijom se smatraju dokumenti koje je Agencija dužna predati Ugovaratelju/ Putniku, a koji su potrebni da bi se realiziralo ugovoreno putovanje (primjerice original voucher, program putovanja, zrakoplovne karte, eventualne pisane obavijesti i slično). Svi putni dokumenti bit će dostavljeni Ugovaratelju/ Putniku najkasnije 2 dana prije polaska na put, ako programom putovanja nije drugačije navedeno. Radi izbjegavanja bilo kakvih dvojbi, putnom dokumentacijom u smislu Općih uvjeta ne smatraju se putne isprave koje su Putniku nužne za putovanje.

PUTNE ISPRAVE I POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje je dužan o vlastitom trošku pribaviti i posjedovati valjane putne isprave za cijelo vrijeme trajanja putovanja. Agencija nije zadužena niti odgovorna za ishođenje viza, već je to obaveza samog Putnika. Ugovaratelj/ Putnik isključivo je odgovoran za slučaj da ne bude u mogućnosti ostvariti putovanje zbog neposjedovanja valjanih putnih isprava ili ako mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen. U tom slučaju smatra se da je Ugovaratelj/ Putnik otkazao putovanje, te će se primijeniti uvjeti otkaza od strane Ugovaratelja/ Putnika.

Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i  druge propise. Ukoliko Putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. U slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za vrijeme putovanja Putnik će sam snositi troškove pribavljanja novih isprava, kao i troškove koji iz toga mogu proizaći. Agencija će nastojati pomoći Putniku u slučaju krađe/gubitka putnih isprava, pri tome vodeći računa o ostalim putnicima i normalnom odvijanju programa putovanja.
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje. Agencija neće biti odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih službenih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak ili izlazak iz pojedine zemlje te se u tom slučaju primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta koje se odnose na otkaz putovanja od strane Ugovaratelja/ Putnika. Također, Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, Putnik odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete Putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.).

Svi putnici koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente trebaju se prije uplate aranžmana osobno informirati o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju s obzirom na različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda preporuke Ministarstva vanjskih poslova za putovanja u određenu zemlju.

Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja od strane Ugovaratelja/ Putnika. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. A koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja ( ako iz zdravstvenih ili drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl. ). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome.Preporučujemo uplatu police zdravstvenog osiguranja.

OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Opće uvjete osiguranja pogledajte u prilogu. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Polica osiguranja od otkaza mora se ugovoriti prilikom rezervacije i sklapanja Ugovora u putovanju, te naknadno nije moguće sklopiti ovu policu osiguranja. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u najužoj obitelji. Kako bi se mogla aktivirati polica osiguranja od otkaza, iznos aranžmana mora biti uplaćen u cijelosti. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.  Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, Agencija zadržava pravo isplate prema uvjetima o otkazu putovanja od strane Ugovaratelja/ Putnika. Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Agencija nudi Ugovaratelju/Putniku mogućnost doplate za paket putnog osiguranja, a zaključivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi uvjeti, Ugovaratelj/ Putnik potvrđuje da mu je ponuđeno osiguranje.

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA

Bez obveze na naknadu štete Ugovaratelju/ Putniku, Agencija može otkazati putovanje zbog više sile koja može nastupiti prije ili za vrijeme putovanja, kao i u slučaju da se za putovanje ne prijavi dovoljan broj Putnika, koji je naznačen u programu putovanja u kojem slučaju je Agencija dužna svakog Ugovaratelja/ Putnika obavijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana, te im mora vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.
Ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti Agencija ima pravo izmijeniti program. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije. Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red leta, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, vremenske nepogode ili druge situacije na koje Agencija ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u tijeku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Ako Agencija prije početka putovanja značajnije izmijeni program putovanja, dužna je o tome obavijestiti Ugovaratelja/ Putnika u pisanom obliku. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u objavi programa, kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na internetskim stranicama.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sukladno Zakonu o pružanju  usluga  u  turizmu, Agencija ima kod osiguravajućeg društva Uniqa osiguranje d.d., sklopljen ugovor broj: 11-7002762748 o osiguranju od odgovornosti za štetu koju  prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman, kao i osiguranje jamčevine turističkih paket aranžamana broj: 45- 7002705373.  Agencija je s osiguravateljem sklopila ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja Agencije zbog koje putovanje ne bude poduzeto odnosno radi naknade troškova povrata Putnika u mjesto polaska. U slučaju nastupa osiguranog slučaja, Ugovaratelj/ Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja i na zahtjev osiguravatelja dostaviti potrebnu dokumentaciju.

PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA

Za sve aranžmane gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje Agencija nastupa kao posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te se za to putovanje primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora Ugovaratelj/ Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

PRTLJAGA

Agencija nije odgovorna za uništenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam i korištenje sefa) odnosno u sredstvima prijevoza. Prijavu svakog oštećenja/otuđenja Putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta.

Težina dozvoljene prtljage koja je uključena u cijenu aranžmana na zrakoplovnim putovanjima ovisi o avio kompaniji te će biti posebno naznačena u završnom pismu. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti najviše 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima, te su ih prilikom svakog napuštanja autobusa dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

REKLAMACIJE

U slučaju da Putnik ima prigovor koji se odnosi na neispunjenje pojedine usluge iz programa putovanja, Putnik je dužan svaku eventualnu reklamaciju prijaviti pratitelju putovanja kako bi se pokušala ukloniti na licu mjesta. Naknadne reklamacije se neće uvažiti. Naglašavamo da je u interesu Putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja.

Putnik je dužan surađivati s pratiteljem putovanja i izvršiteljem usluge u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije, a koje odgovara ugovorenoj usluzi po vrsti i kvaliteti, Agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika, niti je na nju obvezna odgovoriti. Ako niti nakon prigovora usluga nije pružena na ugovoreni način, Putnik je dužan zatražiti pisanu potvrdu od osobe koja je dužna uredno izvršiti tu uslugu i istu priložiti uz svoju pisanu reklamaciju najkasnije u roku 8 dana nakon povratka s putovanja, a u protivnom Agencija istu nije dužna uzeti u obzir. Reklamacije po povratku s putovanja bez priložene potvrde smatrat će se neosnovanima.

Svaki Putnik prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija je dužna donijeti pismeni odgovor na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, Agencija može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužna u pismenom obliku obavijestiti putnika podnosioca prigovora. Agencija će riješiti samo one prigovore za koje Putnik dostavi dokaz da je uputio  pismeni  prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neispunjenja programa ili dijela usluga, Putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 30 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže  UHPA-e  ili  druge  institucije,  kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu.

Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U svim aranžmanima gdje Agencija nastupa kao posrednik prodaje za provedbu je odgovorna agencija organizator putovanja. U slučaju sklapanja ugovora po “fortuna sistemu” ili “sistemu na neviđeno” Putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Agencija će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Ugovaratelja/ Putnika koriste se u svrhu realizacije ugovorenog putovanja, uključivo i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu, te osiguravateljima ukoliko Ugovaratelj/ Putnik ugovara izabrana osiguranja preko Agencije. Ugovaratelj/ Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije i daljnje međusobne komunikacije. Osobni podaci Ugovaratelja/ Putnika čuvat će se u bazi podataka Agencije.

FIRST MINUTE AKCIJE / LAST MINUTE AKCIJE / POSEBNE PONUDE

Agencija zadržava pravo spuštanja cijene aranžmana i primjena marketinških akcija u svrhu poboljšanja prodaje aranžmana. Ugovaratelji/ Putnici koji su ranije uplatili aranžman nemaju pravo na povrat razlike u cijeni aranžmana.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj/ Putnik sklapa s Agencijom. Uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana Ugovaratelj/ Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja te je Ugovor valjan i bez potpisa Ugovaratelja/ Putnika.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 09.09. 2017. godine.

Sancta Maria Regina P&A j.d.o.o. turistička agencija

Sjedište: Mrkšina 12,  10 020 Zagreb
MBS: 4708822
ID KOD: HR-AB-01-081090301
OIB: 52739787699
IBAN: 7424840081135030452

Polica osiguranja jamčevine turist. aranžmana uplaćena kod Uniqa osiguranje d.d.
Broj police: 45-7002705373

Polica osiguranja od odgovornosti skopljena kod Uniqa osiguranje dd.

Broj police: 11-7002762748

KONTAKT:
Tel: +385 98 13 13 259

Tel: +385 91 62 17 146

Tel: + 39 327 540 43 46

Fax: +385(0)1 580 7217
Email: sanctamariaregina@gmail.com
Internet poslovnica: Mrkšina12, 10020 Zagreb

Odgovorna osoba: Dijana Anđelica Bauman